Felhasználási és közreműködési feltételek

Felhasználási és Közreműködési Feltételek

A MassVentil Projekt weboldalának felhasználási feltételei és MassVentil Projektben való közreműködés feltételei

1.BEVEZETŐ

1.1 A jelen felhasználási és közreműködési Feltételek mindenkire vonatkoznak, aki ezt a Weboldalt Használja, vagy aki a MassVentil Projektben Közreműködik.

1.2 A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL, VAGY A MASSVENTIL PROJEKTBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSSEL ELISMERI, HOGY AZ ITT LEÍRT FELTÉTELEKET MEGISMERTE ÉS ELFOGADTA. AMENNYIBEN A FELTÉTELEKET NEM KÍVÁNJA ELFOGADNI, AKKOR KÉRJÜK, HOGY NE HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT, ÉS NE MŰKÖDJÖN KÖZRE A MASSVENTIL PROJEKTBEN.  

2. DEFINÍCIÓK:

2.1 „Adminisztrátor”: a Weboldal tartalmának kialakításáért felelős személy.

2.2 „Anyagok”: forrás kódok, kód minták, objektum kódok, műszaki leírások, dokumentációk, adatok, és bármilyen más tartalom, információ és technológia, amely a Felhasználók és/vagy a Közreműködők számára a Weboldalon vagy a MassVentil Projekt keretében elérhető.

2.3 „Használás” és annak minden variációja (pl. felhasználás, hasznosítás) a legtágabb értelemben értendő, amely magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: használat, felhasználás, hasznosítás, hozzáférés, böngészés, letöltés vagy feltöltés.

2.4 „Hozzájárulás”: minden olyan Anyag, amely a MassVentil Projektben való Közreműködés keretében átadásra kerül.

2.5 „Felhasználó”: olyan személy vagy entitás, aki a Weboldalt Használja, továbbá minden olyan személy és entitás, akinek az érdekében egy másik személy a Weboldalt Használja.

2.6 „Feltételek”: a jelen felhasználási és közreműködési feltételek.

2.7 „Közreműködés”: a MassVentil Rendszer fejlesztésében való közreműködés minden formája, amely magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: tesztelési, fejlesztési, programozási, tervezési és formatervezési feladatok elvégzése; a MassVentil Rendszerrel kapcsolatos műszaki vagy orvosi tanácsadás és egyéb segítségnyújtás; a MassVentil Rendszer vagy annak bármely prototípusának tesztelésére vagy megépítésére felszerelések, eszközök, részegységek, alkatrészek vagy bármilyen más forrás rendelkezésre bocsátása.

2.8 „Közreműködő”: olyan személy vagy entitás, aki a MassVentil Projektben Közreműködik.

2.9 „MassVentil Projekt”: egy olyan projektet jelent melynek célja a „MassVentil Rendszer” előállítása.

2.10 „MassVentil Rendszer”: tömeges lélegeztető rendszer, vagyis olyan rendszer, amely egyidejűleg több beteg lélegeztetésére alkalmas.

2.11 „MassVentil Szabadalmi Jogok”: A MassVentil Rendszerhez kapcsolódó minden szabadalmi vagy használati mintaoltalmi jog a világ bármely országában vagy régiójában.

2.12 „MassVentil Szabadalmi Licencia”: A MassVentil Szabadalmi Jogokra vonatkozó hasznosítási engedély, amelynek feltételei itt olvashatók: massventil.org/licenses

2.13 „Weboldal”: azon weblapok összessége, amelyek a massventil.org domain alatt találhatók.

3. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

3.1 A Weboldal Használatából eredő bármilyen kockázatot a Felhasználó viseli. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adminisztrátor az Anyagokat előzetesen nem szűri, ezek Használatából eredő kockázatokat a Felhasználó viseli. A lehetséges kockázatok magukban foglalják, de nem korlátozódnak a következőkre: hibák, vírusok, férgek, időkorlátos szoftverek, amelyek külön figyelmeztetés nélkül lejárhatnak, továbbá, hogy az Anyagok más szellemitulajdon-jogait sértik.

3.2 Az Anyagok menedzsmentje és hozzáférés. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adminisztrátor kizárólagos diszkrecionális jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Felhasználók és Közreműködők Hozzájárulásából mit tesz elérhetővé a Weboldalon, és az Adminisztrátor jogosult Anyagokat eltávolítani bármilyen okból, akár ok nélkül is. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés technikai okokból korlátozódhat vagy szünetelhet, az Adminisztrátor nem köteles az Anyagok tárolására vagy biztonsági mentés készítésére, továbbá az Adminisztrátor bármikor korlátozhatja vagy megszüntetheti a Weboldalhoz való hozzáférés jogát indoklás nélkül is.

3.3 Más weboldalakra mutató linkek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal más oldalakra, illetve tartalmakra mutató linkeket tartalmazhat, amelyeket nem az Adminisztrátor kezel, és ezen oldalakra és tartalmakra az Adminisztrátornak nincs ráhatása, ezekre és ezek felhasználására nézve az Adminisztrátor semmilyen felelősséget nem vállal. 

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS A MASSVENTIL PROJEKTBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

4.1 A Közreműködő tudomásul veszi, hogy a Hozzájárulásáért ő a felelős. Közreműködő szavatolja, hogy rendelkezik a szükséges jogokkal ahhoz, hogy a Hozzájárulást a Weboldalon történő nyilvánosságra hozatal céljából átadja, és hogy a 4.2. és 4.3 alatti engedélyeket megadja. A Közreműködő kötelezettséget vállal, hogy megtesz minden tőle elvárható erőfeszítést, hogy biztosítsa, hogy a Hozzájárulás: (a) nem bitorolja, nem tulajdonítja el és más módon sem sérti mások szellemitulajdon-jogait, továbbá nem sért titoktartási kötelezettséget; (b) nem tartalmaz olyan üzleti titkot, magántitkot, más titkot, amelynek felhasználására és nyilvánosságra hozatalára a Közreműködő nem jogosult; (c) nem sért adatvédelmi érdeket; (d) nem pontatlan, hibás vagy ártalmas; és (e) nem ütközik törvénybe, más jogszabályba vagy a Közreműködőre vonatkozó hivatalos, munkahelyi vagy egyéb előírásba.

4.2 Forráskód és más szerzői jogi Hozzájárulás. Közreműködő beleegyezik, hogy az Adminisztrátor jogosult a MassVentil Projekt keretében átadott minden forráskódot és egyéb szerzői jogi művet nyilvánosságra hozni, és ezekre innentől kezdve a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License vonatkozik, melynek feltételei itt érhetők el: massventil.org/licences . Közreműködő tudomásul veszi, hogy ő felel azért, hogy a Hozzájárulásként átadott forráskódban vagy más művön feltüntetésre kerüljenek a megfelelő szerzői jogi információk (pl. szerző feltüntetése).

4.3 Egyéb Hozzájárulás. Ez a bekezdés a forráskódon és más szerzői jogi művön kívüli minden más Hozzájárulásra vonatkozik. A MassVentil Projekt céljának elérése érdekében a Közreműködő a Közreműködéssel az Adminisztrátor, a Felhasználók és a többi Közreműködő számára automatikus, ingyenes, örökös, visszavonhatatlan, világszintű, nem kizárólagos és teljes egészében al-licenciába adható licencia engedélyt (hasznosítási és felhasználási engedélyt) ad a Hozzájárulásának minden formában történő használatára és hasznosítására, illetve szerzői jog alá eső Hozzájárulás esetén az 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ban meghatározott valamennyi felhasználási mód szerinti felhasználásra, így különösen  a többszörözésre, a terjesztésre, a nyilvános előadásra, a nyilvánossághoz közvetítésre sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítésére, az átdolgozásra, a fordításra és a kiállítására.

4.4 Egyéb Licenciák és Feltételek. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE A MASSVENTIL PROJEKTBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSSEL A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A KÖZREMŰKÖDŐ ELISMERI, HOGY MEGISMERTE ÉS ELFOGADTA A MASSVENTIL SZABADALMI LICENCIA FELTÉTELEIT, AMELYEK ITT OLVASHATÓK: massventil.org/licenses

4.5 Adatvédelem. A MassVentil Projekt az Óbudai Egyetemen folyik, és az Óbudai Egyetem oktatói koordinálják, ezért a MassVentil Projektre az Óbudai Egyetem adatkezelési és adatvédelmi szabályai vonatkoznak. A Weboldal Használatával, illetve a MassVentil Projektben való Közreműködéssel a Felhasználó, illetve Közreműködő elismeri, hogy megismerte és elfogadta az Óbudai Egyetem Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját, amely itt érhető el: http://uni-obuda.hu/adatvedelem . A Felhasználó, illetve Közreműködő kijelenti és szavatol érte, hogy a MassVentil Projekt kapcsán rendelkezésére bocsátott, illetve bocsátandó személyes adatok birtokába jogszerűen jutott, azokat jogszerűen kezeli, illetve azoknak az Adminisztrátor és a többi Felhasználó, illetve Közreműködő részére történő továbbítására jogosult.

5. EGYEBEK

5.1 FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A MASSVENTIL RENDSZER SEMELYIK ORSZÁGBAN NINCS ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZKÉNT VAGY MÁS ORVOSI ESZKÖZKÉNT ENGEDÉLYEZVE. FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A MASSVENTIL RENDSZER HASZNÁLATA, VAGY BÁRMELY ANYAG FELHASZNÁLÁSA LÉLEGEZTETŐ BERENDEZÉSBEN EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOT JELENT, AKÁR HALÁLT IS OKOZHAT, ÉS BŰNCSELEKMÉNYNEK MINŐSÜLHET. FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A MASSVENTIL RENDSZER HASZNÁLATA, VAGY BÁRMELY ANYAG FELHASZNÁLÁSA LÉLEGEZTETŐ BERENDEZÉSBEN HATÓSÁGI ENGEDÉLY KÖTELES LEHET A FELHASZNÁLÓ ORSZÁGÁBAN, ÉS A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZI MAGÁT A MEGFELELŐ HATÓSÁGI ENGEDÉLY BESZERZÉSÉRE MIELŐTT A MASSVENTIL RENDSZERT, VAGY BÁRMELY ANYAGOT FELHASZNÁLÓ LÉLEGEZTETŐ BERENDEZÉST EMBEREKEN VAGY ÁLLATOKON HASZNÁLNÁ. ENNEK ELMULASZTÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, EGÉSZSÉGKÁROSODÁSÉRT, ESETLEGES HALÁLÉRT SEM AZ ADMINISZTRÁTOR SEM A KÖZREMŰKÖDŐK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET.

5.2 A WEBOLDALT ÉS ANNAK TARTALMÁT MINDENKI A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA. AZ ADMINISZTRÁTOR KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET, GARANCIÁT ÉS JÓTÁLLÁST A TARTALOM VONATKOZÁSÁBAN. AZ ADMINISZTRÁTOR NEM SZAVATOLJA AZ ANYAGOK MŰSZAKI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁT, BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, MEGFELELŐ MINŐSÉGÉT ÉS JOGTISZTASÁGÁT. AZ ADMINISZTRÁTOR NEM SZAVATOLJA A WEBOLDAL HASZNOSSÁGÁT, MINŐSÉGÉT, BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, VALÓSÁGTARTALMÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT.   

5.3 AZ ADMINISZTRÁTOR KIZÁRJA A FELELŐSSÉGET MINDEN A WEBOLDAL VAGY ANNAK TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT (BELEÉRTVE PÉLDÁUL AZ ÜZLETI VESZTESÉGET, BEVÉTEL KIESÉST, PROFIT ELMARADÁST, GOODWILL VESZTÉST, ADATVESZTÉST, MEGBÍZÁS ELVESZTÉSÉT VAGY MÁS GAZDASÁGI ELŐNY ELVESZTÉSÉT, AKÁRCSAK AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁST ÉS HALÁLT), AKKOR IS, HA A KÁR LEHETŐSÉGE ELŐRE LÁTHATÓ VOLT, VAGY ARRA AZ ADMINISZTRÁTORT FIGYELMEZTETTÉK

5.4 A Weboldalon található minden logóra és védjegyre vonatkozó jogok azok jogosultjainál maradnak. A Feltételek nem adnak senkinek felhasználási engedélyt az ilyen logókra és védjegyekre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a „MassVentil” nevet vagy a hozzákapcsolódó MassVentil logót fel akarja használni, akkor erre az Adminisztrátoron keresztül köteles engedélyt kérni a massventil.communication@gmail.com címre küldött e-mailben. Az Adminisztrátor az engedélyt nem köteles megadni.

5.5 Az Adminisztrátor a jelen Feltételeket bármikor jogosult külön értesítés nélkül és egyoldalúan megváltoztatni vagy frissíteni.

5.6 Felhasználók és Közreműködők tudomásul veszik, hogy jelen Felhasználási és Közreműködési Feltételeket Magyarország anyagi és eljárásjoga szabályozza, és az ezekből eredő bármilyen jogvita a magyar bíróságok kizárólagos illetékessége alá tartozik.

5.7 Amennyiben a jelen Felhasználási és Közreműködési Feltételek részben érvénytelenek, ez a Feltétek többi részének érvényességét nem érinti.